Świadectwo charakterystyki energetycznej

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zmia.) dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona, w formie świadectwa charakterystyki energetycznej, jego charakterystyka energetyczna, określająca wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędnej do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku.

Jest to dokument określający wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu (ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację i klimatyzację, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia). Dla potrzeb sporządzenia charakterystyki energetycznej budynków przemysłowych i magazynowych nie uwzględnia się ilości energii dostarczanej do tych budynków dla celów technologiczno-produkcyjnych. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat.

Przepisy te nie dotyczą budynków:

– podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

– używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

– przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

– niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

– przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;

– mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

– wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest jednym z dokumentów wymaganych przy składaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Ponadto właściciel budynku jest obowiązany zapewnić sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeżeli:

– upłynął termin ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku;

– w wyniku przebudowy lub remontu budynku, uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Natomiast nabywcy budynku lub lokalu powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej lokalu, jeżeli przepisy ustawy wymagają dla tego budynku lub lokalu ustalenia jego charakterystyki energetycznej.

Kontakt

Certyfikaty Energetyczne Opole

Tomasz Nabzdyjak
OPOLE
Tel.kom.: +48 531 110 888

Mail: tomasz.nabzdyjak@gmail.com